What's new
Tiêu Dật Tài / Forum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

suplocleaning

"Công ty vệ sinh Súp Lơ Cleaning chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Hà Nội . Súp Lơ Cleaning là một trong những công ty chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực làm sạch và cung cấp trang thiết bị, hóa chất sử dụng trong ngành công nghiệp làm sạch tại Hà Nội. Công ty hiện đang cung cấp dịch vụ làm sạch cho các bệnh viện, văn phòng, khách sạn, tòa nhà cao tầng, chung cư, spa, Homestay, Biệt thự, trường học, hệ thống siêu thị, nhà máy, khu công nghiệp…tại khu vực Hà Nội . Với sự chuyên giao công nghệ kỹ thuật của các hãng làm sạch trên thế giới KLENCO (Singapo), UNGER (Đức), KULEYO và FUMOP (Italya)" #donnhatheogio, #tongvesinhnha, #donnhamoixay, #donnhasonsua, #tongvesinh #donnhatrongoi, #vesinhcongnghiep, #giatghesofa, #giatrem, #giatdem, #giattham, #vesinhnhasauxaydung, #laukinhnhacaotang, Điện thoại: .. Hoặc .. ĐC: Số 22 - Bùi Xương Trạch - Thanh Xuân - Hà Nội Website: https://suplocleaning.com Fanpage: https://facebook.com/hanoicarehouse

Signature

"Công ty vệ sinh Súp Lơ Cleaning chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Hà Nội . Súp Lơ Cleaning là một trong những công ty chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực làm sạch và cung cấp trang thiết bị, hóa chất sử dụng trong ngành công nghiệp làm sạch tại Hà Nội. Công ty hiện đang cung cấp dịch vụ làm sạch cho các bệnh viện, văn phòng, khách sạn, tòa nhà cao tầng, chung cư, spa, Homestay, Biệt thự, trường học, hệ thống siêu thị, nhà máy, khu công nghiệp…tại khu vực Hà Nội . Với sự chuyên giao công nghệ kỹ thuật của các hãng làm sạch trên thế giới KLENCO (Singapo), UNGER (Đức), KULEYO và FUMOP (Italya)" #donnhatheogio, #tongvesinhnha, #donnhamoixay, #donnhasonsua, #tongvesinh #donnhatrongoi, #vesinhcongnghiep, #giatghesofa, #giatrem, #giatdem, #giattham, #vesinhnhasauxaydung, #laukinhnhacaotang, Điện thoại: .. Hoặc .. ĐC: Số 22 - Bùi Xương Trạch - Thanh Xuân - Hà Nội Website: https://suplocleaning.com Fanpage: https://facebook.com/hanoicarehouse

Trophies

  1. 5

    Keeps coming back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top