What's new
Tiêu Dật Tài / Forum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Search results

  1. N

    Xin code cơ bản nhất về auto

    mình có viết thử chơi chơi vài cái nhưng không biết làm sao để nó auto rảnh tay không cần phải active game lên , ad có thể chỉ làm sao để auto rảnh tay được không . Mình viết bằng python với pyauto và autohotkey , mình không phải chuyên IT
Top