What's new
Tiêu Dật Tài / Forum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Danh Sách Tổng Thơ Ký Liên Hiệp Quốc

ThanhThanh

New member
Danh Sách Tổng Thơ Ký Liên Hiệp Quốc

Tong-Tho-Ky-Lien-Hiep-Quoc.jpg


1. Trygve Lie (Na Uy, Sanh: 16/7/1890, Mất: 30/12/1968, Năm Đương-Chức: 1946-1952)

2. Dag Hammarskjöld (Thụy Điển, Sanh: 29/7/1905, Mất: 18/9/1961, Năm Tại-Chức: 1953-1961)

3. U Thant (Myanmar, Sanh: 22/1/1909, Mất: 25/11/1974, Năm Tại Nhiệm: 1961-1971)

4. Kurt Waldheim (Áo, Sanh: 21/12/1918, Mất: 14/6/2007, Năm Đương-Chức: 1972-1981)

5. Javier Perez de Cuellar (Peru, Sanh: 19/1/1920, Mất: ngày 4/3/2020, Năm Tại-Chức: 1982-1991)

6. Boutros Boutros-Ghali (Ai Cập, Sanh: 14/11/1922, Mất: 16/2/2016, Năm Đương-Chức: 1992-1996)

7. Kofi Annan (Ghana, Sanh: ngày 8/4/1938, Mất: 18/8/2018, Năm Tại-Chức: 1997-2006)

8. Ban Ki-moon (Đại Hàn, Sanh: 13/6/1944, Năm Đương-Chức: 2007-2016)

Tổng Thơ Ký LHQ đương nhiệm: ông António Guterres đến từ Bồ Đào Nha, nhậm chức tháng 1/2017. LHQ đặt trụ-sở chánh hay tổng-hành-dinh tại New York City.

Headquarters of the United Nations - Trụ Sở Chánh/Tổng Hành Dinh Liên Hiệp Quốc

Headquarters-of-the-United-Nations.jpg

(Theo web site Tổng Thơ-Ký Liên-Hiệp-Quốc: https: // www. un.org/sg/en/content/former-secretaries-general.)
 
Top