What's new
Tiêu Dật Tài / Forum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Hướng dẫn fix BUG GMCommand

tieudattai

Administrator
Staff member
Hướng dẫn fix BUG GMCommand

Hi ae, như đã nói trước đây, đến thời điểm hợp lý D sẽ hướng dẫn mọi người cách fix BUG GMCommnad.
Nói sơ qua về BUG này, đây là BUG được người CODE Server chèn vào khi share ra nhằm mục đích có thể làm cho bất kỳ server nào đó Crash (D đoán thế, còn mục đích thực sự như nào D không rõ)

Chính vì vậy mà nếu các bạn đang chạy thương mại hoặc không thương mại 1 bản TLBB Server bất kỳ nào đều có thể bị dính lỗi này, mỗi bản là có những lệnh (command) gây crash khác nhau.

Dưới đây là danh sách các lệnh mà D biết được:

!!GodIs"dabiaog"
!!yQdIsQmaoZW84"
!!@()!!yaziyazi*
!!@()!!mao5984(*
!!@()!!zhonghua*
!!XinBanBenDe.TL
!!DIAOWENLONGWEN.TL.
!!JZQQ546528533.
!!couplequestion

Để fix BUG này, các bạn cần:
  • một chương trình Hex edit như : Hex editor, 010 Editor, Ultra Edit....
  • file Server là dạng unpacked

Cách fix:
  • Mở file Server lên bằng chương trình Hex editor (hoặc chương trình tương tự)
  • Tìm kiếm các lệnh phía trên (bỏ !!)
  • Điều chỉnh lại thành lệnh mà bạn muốn (nên nhập ký tự bất kỳ để người khác không đoán được)
  • Save lại file
  • Sử dụng bản Server vừa chỉnh sửa để chạy game.

Chúc các bạn thành công!
 
Top