What's new
Tiêu Dật Tài / Forum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full

tieudattai

Administrator
Staff member
Nếu bạn Cài đặt server sử dụng server evaluation iso, nhưng sau đó bạn muốn nâng cấp lên phiên bản windows server full bạn có thể làm theo hướng dẫn sau
Dưới đây là hình ảnh phiên bản windows evaluation
Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full

Trước tiên bạn vào CMD ghi lệnh sau
DISM /online /Get-CurrentEdition
Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full

Sau đó các bạn chạy lệnh DISM /online /Get-TargetEditions để lấy tên Target edition
DISM /online /Get-TargetEditions
Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full

Sau đó các bạn chạy lệnh DISM /online /Set-Edition:<edition ID> /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /AcceptEula
Bạn lấy <edition ID> ở phí trên nhé vd ở đây <edition ID> của mình là ServerDatacenter, Server sẽ restart lại 2 lần
Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full

Windows Server 2012 R2 Installation Keys

- Server Standard:
NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB
- Server Datacenter: BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y
- Server Standard Core: NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB
- Server Datacenter Core: BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y
Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full

Sau khi khỏi động lại phiên bản windows server sẽ full
Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full
 
Top