What's new
Tiêu Dật Tài / Forum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Share script cài thư viện, DB cho CentOS 7 64bit

tieudattai

Administrator
Staff member
Giải nén ra sẽ được các file:
 • CentOS7-64.sh: file script
 • db.tar.gz: file db, bao gồm tlbbdb.sql và web.sql => có thể thay bằng db của các b, còn nếu tên file nén db khác thì có thể sửa script
 • libs.zip: bao gồm file thư viện mysql-connector và unixODBC 32bit
 • odbc.ini: file config cho odbc

Cách dùng:
 • Copy những file trên sang server (Dùng WinSCP)
 • Chạy script:
  PHP Code:
  sh CentOS7-64.sh
 • Nhập pass root ( nên nhập pass có hoa thường, kí tự đặc biệt với số ví dụ Tlbb@1234 vì mình chưa cover case nhập ngắn không hợp lệ)

Script làm gì:
 • Cài những thư viện để chạy đc server
 • Cài và cấu hình mysql-connector và unixODBC
 • Cài mariadb và import database vào

Sau khi script chạy xong thì bạn sửa file odbc.ini, sửa password thành cái bạn vừa đặt ở trên.

Sau đó config server như bình thường là có thể chạy được.

Chúc các bạn chơi vui.
 

Attachments

 • CentOS7-64.zip
  4.6 MB · Views: 187
Top