What's new
Tiêu Dật Tài / Forum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

coder dạo game thiên long

taind93

New member
ngày xưa có vụ hack skill pet, giờ có hack được nữa không nhỉ, làm một bản cho tdt đi pb vip =))
 

tieudattai

Administrator
Staff member
ngày xưa có vụ hack skill pet, giờ có hack được nữa không nhỉ, làm một bản cho tdt đi pb vip =))
game đã fix từ lâu rồi nhé. từ thời napoleon rồi
bạn đặt câu hỏi này thì bạn là người chơi game hay dân lập trình vậy
 
Top